Tyto Podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“), jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů je společnost Středisko zdraví spol. s.r.o., se sídlem Pražská 38, 263 01 Dobříš, IČO 616 80 460, kontaktní e-mail: jednatel@szdobris.cz.
 • Za osobní údaj je považován jakýkoliv údaj, dle kterého lze identifikovat fyzickou osobu.
 • Fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, je pro účely tohoto zákona považována za Subjekt údajů.
 • Smyslem tohoto ustanovení je ochrana Subjektu údajů.

Zdroje a rozsah osobních údajů

 • Správce údajů zpracovává pouze ty údaje, které získává na základě kontaktu ze strany subjektu údajů v rámci možné e-mailové komunikace mezi subjektem údajů a jednotlivými ambulancemi/ordinacemi.
 • K těmto údajům patří zejména jméno a příjmení subjektu údajů, jeho e-mail a telefonní číslo, popřípadě jiné osobní údaje, které subjekt údajů v e-mailu uvede.

Účel zpracování osobních údajů

 • Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje za účelem komunikace s jednotlivými ambulancemi/ordinacemi, které lze kontaktovat prostřednictvím e-mailů zveřejněných na stránkách správce údajů.
 • Subjekt údajů bere na vědomí, že jím poskytnuté údaje slouží k umožnění komunikace mezi jím a Správcem údajů.
 • Subjekt údajů má možnost přímo kontaktovat jím vybranou ordinaci či lékaře i jinými způsoby (osobní návštěva, telefonát), a tedy není nucen tuto možnost využívat, jestliže nechce tímto způsobem poskytovat Správci údajů informace o své osobě.

Poskytnutí osobních údajů třetí straně

 • Správce údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje žádné další straně, ledaže by mu tuto povinnost uložil zákon.

Doba uchovávání osobních údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k zajištění komunikace mezi jím a subjektem údajů.
 • Po uplynutí této doby dochází ze strany Správce ke smazání osobních údajů.

Práva subjektu údajů

 • Subjekt údajů má podle zákona právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, přenositelnost či výmaz. Dále má právo vznášet námitku proti zpracování svých osobních údajů či právo na odvolání svého souhlasu.
 • Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo ze strany Správce k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení ochrany osobních údajů

 • Pro ochranu osobních údajů přijal Správce veškerá vhodná technická a organizační opatření.
 • V rámci organizace společnosti mají k osobním údajům přístup pouze pověření a zaškolení pracovníci.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním e-mailu stvrzuje  Subjekt údajů, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Středisko zdraví spol. s.r.o. v celém jejich rozsahu a že s nimi souhlasí.
 • Správce je oprávněný tyto podmínky kdykoliv změnit, zejména s ohledem na platnou legislativu.  O této skutečnosti pak informuje své uživatele na webové stránce.

Tyto Podmínky byly naposledy aktualizovány dne 19. 9. 2023